Trajnostna vizija


Vizija trajnostnega razvoja

V podjetju M&M Turist d.o.o. smo lastniki in zaposleni zavezani k odgovornim odnosom do poslovnega, naravnega in družbenega okolja in s sodelavci dnevno udejanjamo načela trajnostnega razvoja.

Skupaj sledimo zakonodaji, direktivam in ostalim priporočilom s področja trajnostnega razvoja.


Trajnostna strategija

Trajnostno strategijo v podjetju M&M Turist opredeljujejo štiri področja – okolje, skupnost, upravljanje in dobavitelji. 


OKOLJE

V podjetju vseskozi razmišljamo, kako zmanjšati negativne vplive na okolje, zmanjšati porabo energije in uporabljati reciklirane materiale oz. material, ki so primerni za ponovno uporabo.

Zaposlene spodbujamo, da delujejo skladno s trajnostnimi rešitvami in pripomorejo k širjenju okoljske osveščenosti ter k temu spodbujajo tudi naše potnike.

Energetska poraba

- Z navodili in oznakami na električnih aparatih zaposlene spodbujamo k ugašanju luči, računalnikov, kopirnega stroja in druge elektronske opreme.

- Vse elektronske naprave se ob neuporabi preklopijo v način za varčevanje energije.

- Ob nakupu novih naprav, če je le možno izberemo energetsko najbolj učinkovite.

- V primeru okvar električnih naprav preverimo možnosti popravila. 


Ravnanje z odpadki

- Pri vsakodnevnem poslovanju se v največji možni meri poslužujemo brezpapirne komunikacije (elektronska pošta, splet in drugi komunikacijski kanali). V več kot 80% uporabljamo recikliran oz. ustrezno certificiran pisarniški papir.

- Pri nabavi materialov za mini kuhinjo, prednost dajemo keramičnim skodelicam in papirnatim lončkom za kavo, izogibamo pa se manjšim embalažam in plastiki.

- Zaposlene nagovarjamo k pravilnemu ločevanju odpadkov.


SKUPNOST (zaposleni & lokalna skupnost)

V naše turistične programe skušamo vplesti lokalne ponudnike in med potniki promoviramo lokalne izdelke, storitve in doživetja in s tem aktivno pripomoremo k njihovem uspešnem poslovanju.

Potnike za potovanjih v tujino (outgoing):

- v programih (in predlogih itinerarjev) promoviramo lokalno kulinariko in goste spoznavamo z lokalnimi tradicionalnimi obrtmi (kulturna dediščina) 

- promoviramo uporabo javnih prevoznih sredstev, ki so okolju prijaznejša


Potnike za potovanjih v Slovenijo (incoming):

- promoviramo uporabo javnih prevoznih sredstev, ki so okolju prijaznejša oz. spodbujanje k

raziskovanju mesta peš ali s kolesom,

- uporabo pitne vode iz pipe


Odgovorno vodimo kadrovsko politiko:

- s premišljenim izborom novo zaposlenih in študentov,

- sodelujemo s strokovnimi šolami s področja turizma pri izvajanju prakse za dijake,

- s izboljševanjem pogojev in standardov dela, ki zaposlenim omogočajo delo po enakih normativih,

- z motiviranjem zaposlenih in jasnimi cilji.

Cilj podjetja je zaposlovati usposobljeno ekipo, ki je za opravljeno delo ustrezno nagrajena. 


UPRAVLJANJE

Podjetje se trudi, za zmanjševanja vplivov na okolje, ki izhajajo iz opravljanja turistične dejavnosti, in prispevati k reševanju okoljskih vprašanj trajnostnega turizma. 

Podjetje pri dnevnem poslovanju vodi okoljsko, družbeno in ekonomsko odgovornost do strank, zaposlenih in lokalne skupnosti.


DOBAVNE VERIGE (dobavitelji)

Pri izbiri dobaviteljev v čim veči meri upoštevamo zadane trajnostne cilje in tako izbiramo kakovostne dobavitelje storitev in izdelkov ter tako skušamo prispevati k zmanjševanju negativnih okoljskih vplivov, ki jih generira turizem.

-  na destinacijah izbiramo certificirane lokalne vodnike,

-  na destinacijah predlagamo spoznavanje lokalne kulinarike. 

Cilji trajnostne strategije podjetja

Učinkovita raba različnih vrst energije, racionalna poraba vode, energetsko ohranjanje naravne in kulturne dediščine, izbire dobaviteljev  in partnerjev, ponovne uporabe in reciklaže, zmanjšanju onesnaževanja, ohranjanje zaščitenih vrst v skladu z veljavno zakonodajo in direktivami. 


Cilji in načrtovane aktivnost za uresničitev trajnostne strategije 2020/21

- usklajevanje poslovanja z aktualno okoljsko in trajnostno zakonodajo, predpisi in priporočili ,

- mesečno spremljanje porabe papirja in lončkov za kavo,

- izobraževanje iz ozaveščanje zaposlenih s strani trajnostnega koordinatorja,

- ozaveščanje uporabnikov storitev iz področja trajnostnega turizma - uporabnike storitev bomo obveščali o naših prizadevanjih za varovanje okolja in jih aktivno vključili v izvajanje našega poslanstva,

- slediti zavezam iz Travelife certifikata,

- zmanjšanje porabe električne energije z menjavo odsluženih elektronskih naprav,

- zmanjšanje odpadkov, še večji poudarek ločevanju odpadkov,

- nakup materialov z manj embalaže,

- uporaba biorazgradljivih čistil,

- vzpodbujanje strank in zaposlenih k uporabi javnih prevozov in koles,

- 5% zmanjšanje uporabe papirja za tiskanje in kopiranje. Promocija e-pogodb, e-dokumentov, e-poslovanja.

- menjava odsluženih elektronskih naprav z energetsko učinkovitejšimi.